Pukeko at the lake. 🐦

3 swamp hens on the grass beside a lake.
3 swamp hens on bright green grass right next to the lake edge.
Miraz Jordan @Miraz